Aktuality

28. ročník konferencie

Hydroizolácie mostov, tunelov a iných objektov inžinierskych stavieb

Vážení priatelia,

do našich životov vstúpil dosiaľ nevídaný fenomén - COVID-19. Súčasne platné opatrenia a zodpovednosť za zdravie účastníkov nám nedávajú inú možnosť ako prijať nepríjemné rozhodnutie, že 28. ročník konferencie

sa v tomto roku NEUSKUTOČNÍ!

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do jej prípravy, a veríme, že v budúcom roku sa opäť spolu v plnom zdraví stretneme.
Ing. Ľubomír Polakovič, CSc., odborný garant

XI. ročník konferencie

NESTMELENÉ A HYDRAULICKY STMELENÉ PODKLADOVÉ VRSTVY VOZOVIEK

Nie je ľahké zorganizovať odbornú konferenciu, ktorá osloví pracovníkov v danom odbore. Vybrať správny termín, miesto, ponúknuť účastníkom atraktívny odborný program aj príjemný relax na spoločenskom večere. Aby sme eliminovali riziko stereotypu, rozhodli sme sa osloviť účastníkov XI. ročníka s malou anketou s podobnými otázkami. Získané odpovede využijeme na zlepšenie programu nasledujúcich ročníkov. Najdôležitejšou časťou ankety bola však výzva na získanie odborníkov ochotných podeliť sa so svojimi poznatkami. Verím, že aj táto časť ankety sa uplatní v príprave programu ďalších ročníkov.Tento ročník by sa dal charakterizovať vášnivými diskusiami ku každému z prednesených príspevkov. K téme legislatíva a technické predpisy odzneli príspevky týkajúce sa rezortných predpisov MDV SR (Ing. D. Čanigová zo Slovenskej správy ciest); novej STN 73 6190 Statická zaťažovacia skúška doskou (RNDr. B. Starší, spoločnosť Kvalitest) a informácií o podstate pripravovanej revízie STN 73 6114 „Vozovky pozemných komunikácií. Základné ustanovenia pre navrhovanie" (kolektív autorov zo spoločnosti TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie, s.r.o. - Ing. Z. Boros, Ing. N. Dancs, Ing. F. Buček a zo Slovenskej správy ciest - Ing. D. Čanigová a Ing. Z. Benkó).S príspevkami zaoberajúcimi sa hydraulickými spojivami vystúpili zástupcovia spoločností CRH (Slovensko), a.s. - Ing. T. Rusina a Carmeuse Slovakia, s.r.o., - Z. Varga. Technológií výstavby podkladových vrstiev sa týkali príspevky Ing. M. Lörincza a Ing. T. Rezbárika (MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o.); Ing. J Vilema (Arconex, s. r. o.) a Ing. M. Fila, PhD. (Rton Stabilizácie, spol s r.o.).Svoje miesto našla aj tematika skúšobníctva. Do tejto skupiny možno zaradiť príspevky o využití Georadaru (doc. RNDr. V. Gajdoš, Mgr. M. Gajdoš zo spoločnosti IngGeoCom s.r.o.; Ing. Ľ. Polakovič, CSc.); príspevok o chemických skúškach R-materiálu (R. Kováčik a Ing. J. Kollár, PhD. zo spoločnosti TESScontrol, s.r.o.); príspevok o posúdení vhodnosti pôvodných materiálov z vozovky na ich opätovné použitie v podkladovej vrstve (Ing. J. Závodný - VIAKONTROL, s.r.o. a Mgr. M. Kondrcová - VUIS - CESTY, spol. s r. o.).Za projektantov vystúpil Ing. J. Tomko s informáciou o SKSI a Ing. J. Kollár upozornil na súvis medzi projektom, realizáciou a vznikom porúch na vozovke.Skúsenosti správcu ciest prezentoval Ing. Z. Benkó na aplikácii týkajúcej sa realizovaných opráv. Príjemným zážitkom bolo náletové video zo stavby D1 Prešov západ - Prešov juh, ktoré odprezentoval Ing. J. Jachym z TESScontrol, s.r.o.Do pravidelného bloku Fórum kvalitárov, ktoré bolo v réžii Ing. M. Kušniera z NDS, a. s., patrí vystúpenie Ing. J. Guzmického zo spoločnosti Grifos, s.r.o., ktorý sa vtipnou formou podelil o svoje skúsenosti stavebného dozora na modernizácii D1 v ČR a Ing. V. Híreša, PhD. (HIRTECH, s.r.o.), ktorý upozornil na problémy kvalitárov stavieb.Na záver vystúpila RNDr. L. Kijovská zo Slovenskej národnej akreditačnej služby s príspevkom o skúškach spôsobilosti skúšobných materiálov.Aká teda bola tohtoročná konferencia? Samozrejme, najlepší spôsob ako sa to dozvedieť, je spýtať sa priamo jej účastníkov.Pre mňa osobne však najvyšším ocenením boli slová jedného z nich, ktorý povedal: „Malo to ten správny drive!" Verím, že tak dopadne aj nasledujúci ročník, na ktorý Vás týmto pozývam.

Ing. Ľubomír Polakovič, CSc., odborný garant

Fotogaléria

27. ročník konferencie

Hydroizolácie mostov, tunelov a iných objektov inžinierskych stavieb

Rozhodnutie doplniť názov, a tým aj zameranie konferencie sa v posledných ročníkoch ukázalo ako veľmi dobré rozhodnutie. Umožnilo prezentovať poznatky a technológie novým spoločnostiam a významne tak obohatiť program konferencie.V tomto roku to bolo vystúpenie reprezentantov poľskej spoločnosti Alma-Color Sp. z o.o. (P. Krzyżanowski) a spoločnosti B.S.O. s.r.o., (Ing. R. Balogh), ktorá je jej výhradným obchodným zástupcom pre Slovenskú republiku s príspevkom o ochrane betónových konštrukcií prípravkom Polyurea. Je to tekutá, pružná, rýchlo tvrdnúca, 2-zložková izolačná membrána, ktorá vzniká pri reakcii izokyanátovej a polyolovej zložky. Slúži ako ochrana pred vlhkosťou, chemickými látkami a mechanickým poškodením.K „netradičným" príspevkom môžeme zaradiť aj zaujímavú prezentáciu geosyntetickej cementovej kompozitnej rohože s obchodným názvom Concrete Canvas, prednesenú Ing. Ľ. Tomíkom zo spoločnosti Center for Energy Systems, CESys, s.r.o. Využitie tohto produktu je veľmi široké a určite sa za krátky čas s niektorou z aplikácií stretneme aj na Slovensku.Tak ako vždy informáciu o aktuálnych rezortných predpisoch MDV SR predniesla Ing D. Čanigová zo SSC a o aktuálnych zmenách európskej legislatívy súvisiacej so stavebnými materiálmi informovala vo svojom príspevku Ing. K. Bzovská z MDV SR. O zmenách TKP 6 Hutnené asfaltové zmesi referoval Ing. R. Kovács zo spoločnosti VUIS - CESTY, spol. s r. o.Súčasný stav prípravy nového stavebného zákona z hľadiska Stavebnej komory Slovenskej republiky podrobil kritike P. Koniar, ktorý sa vo svojom druhom príspevku podrobne venoval problematike pečatenia mostoviek. Zaujímavé témy a vysoká odborná úroveň, tak možno hodnotiť príspevky pracovníkov SSC Ing. P. Pšeneka, Ing. J. Zaťka a Ing. J. Voškovej, ktoré sa týkali mostov na cestách I. triedy a výstavby nového mosta cez Dunaj medzi Komárnom a Komárom. Prehľad 30-ročnej histórie mostných izolácií v Českej a Slovenskej republike prezentoval v svojom vystúpení Ing. K. Matejů, CSc. zo spoločnosti Izomex, s.r.o. Zaujal aj príspevok o histórii výstavby diaľnic v Československu, ktorý predniesli zástupcovia spoločnosti KOGA Bau so svojimi českými kolegami.Informácie o možnostiach 3D a BIM projektovania mostných konštrukcií zazneli od významného zástupcu projektantov Ing. F. Brliťa zo spoločnosti CEMOS, s.r.o. Poznatky z výstavby tunelov v zahraničí boli predmetom príspevkov pracovníkov spoločnosti Renesco, a.s., Ing. P. Šumichrasta a Ing. B. Dleska. Problémy s využitím liateho asfaltu na chodníkoch v tuneloch analyzovala Ing. Z. Abaffyová zo spoločnosti CESTY NITRA, a.s.Dva prístupy k riešeniu mostných uzáverov prezentovali spoločnosti littlefinger s.r.o. a AQUA - VITA, spol. s r. o. Uvidíme, ktoré z riešení sa lepšie uplatní v praxi.Spoločnosť MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o. (Ing. J. Adamec a Ing. M. Lorincz) informovala o využití svojich produktov pri výstavbe diaľnice D3 v úseku Čadca.- Svrčinovec. Odolnosť výstužnej vložky asfaltového izolačného pásu po aplikácii ochrannej vrstvy z liateho asfaltu deklaroval vo svojom príspevku Ing. A. Fonód, PhD. zo spoločnosti VUIS - CESTY, s.r.o.Priebežná diskusia ku každému príspevku bola potvrdením vysokej zaangažovanosti účastníkov konferencie. Preto naša vďaka patrí nielen prednášajúcim a sponzorom, ale všetkým účastníkom. Som presvedčený, že v tomto trende bude pokračovať aj budúci XXVIII. ročník, na ktorý vás v mene organizátorov pozývam.

Odborný garant Ing. Ľ. Polakovič, CSc.

Fotogaléria

CESTÁRI NA VODE 2019

Splavovanie Malého Dunaja, 8.8.2019

Aj v tomto roku sa podarilo zorganizovať športovo - spoločenskú akciu pracovníkov spoločnosti VUIS - CESTY, spol. s r. o. Počasie aj aktéri boli skvelí a tak všetko dopadlo výborne. Je na zváženie či nezaložiť tradíciu ...

Fotogaléria

CITÁCIA SLOVENSKÝCH TECHNICKÝCH NORIEM ČLENMI SKSI

Od 01. 04. 2019 nadobudla účinnosť vyhláška ÚNMS č. 76/2019 Z. z. o výške úhrady za poskytovanie technickej normy (bod G). Stanovuje poplatky za citovanie slovenskej technickej normy.

SKSI dohodol generálny súhlas pre členov SKSI na odplatné citovanie podstatnej časti STN alebo podstatnej časti technickej normalizačnej informácie v rámci zakúpených 11 000 noriem. Súhlas nadobudol platnosť dňa 5. apríla 2019.

Bližšie informácie na: http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=6008

Jubilejný X. ročník konferencie

NESTMELENÉ A HYDRAULICKY STMELENÉ PODKLADOVÉ VRSTVY VOZOVIEK

Desať rokov v živote konferencie možno nie je veľa, ale je to čas na prvé bilancovanie toho, čo všetko sa podarilo dosiahnuť. Prioritou vždy boli aktuálnosť tém a vysoká odborná spôsobilosť prednášajúcich. Najväčším benefitom je však schopnosť či odvaha účastníkov vystúpiť so svojím názorom, ale pritom byť tolerantný k názorom iných.

Tak ako vždy bolo ministerstvo dopravy zastúpené Ing. Katarínou Bzovskou, ktorá sa v svojom vystúpení zaoberala európskou legislatívou. S prehľadom rezortných predpisov za posledných desať rokov vystúpila Ing. Daniela Čanigová zo Slovenskej správy ciest. Informáciu o uplatnení spojív z produkcie CRH (Slovensko), a. s., predniesol pracovník spoločnosti Ján Černák.

Významné zastúpenie mala spoločnosť Carmeuse. Pán Christophe Denayer Ms. Eng (C. E.), MBA z Carmeuse EUROPE vystúpil s informáciou o novej EN 16907-4 týkajúcej sa úpravy zemín vápnom a hydraulickými spojivami. Spoločnosť Carmeuse Slovakia, s. r. o., a jej činnosť predstavili Zoltán Varga a Tibor Dragon.

O premenlivosti jeho parametrov referovala v svojom príspevku Ing. Iveta Najdená z TSÚS, n. o.

RNDr. Boris Starší v svojom vystúpení analyzoval možnosti použitia ľahkej dynamickej dosky a zdôvodnil potrebu revidovať súčasne platnú STN 73 6192. Podstatu niektorých geofyzikálnych metód a ich využitie v diagnostike vozoviek prezentoval doc. RNDr. Vojtech Gajdoš zo spoločnosti InGeoCom, s. r. o. Výsledky z kontrolnej činnosti rekonštrukcie cesty III/1113 prezentoval Ing. Róbert Kováč z VUIS - CESTY, spol. s r. o., a cesty I/65 Ing. Ján Závodný zo spoločnosti VIAKONTROL, spol. s r. o.

Nezastupiteľnosť technického dozora v procese realizácie stavebného diela bola hlavnou témou vystúpenia Ing. Juraja Guzmického zo spoločnosti GRIFOS, s. r. o.

Zaujímavé boli aj vystúpenia zástupcov zhotoviteľov. Ing. Mikuláš Rjabinčák s projektom Diaľnica D1 Budimír - Bidovce za spoločnosť Skanska SK, a. s., a Ing. Marián Böhmer, PhD. za spoločnosť VIA OPTIMA, spol. s r. o., s informáciami o realizácii podkladovej vrstvy lesnej cesty technológiou recyklácie za studena na mieste. S hodnotením používania stabilizácií a zlepšených zemín v spoločnosti Rton Stabilizácie, spol. s. r. o., vystúpil jej zástupca Ing. Martin Filo, PhD.

Špeciálne zameranými prednáškami zaujali Ing. Jozef Kolivoška (spevňovanie korýt vodných tokov), STRABAG, s. r. o., a Ing. Jaroslav Adamec z MACCAFERRI CENTRAL EUROPE, s. r. o. - oceľová sieť pre vystužovanie vozoviek.

Téma Nové možnosti využitia polymérov pri zlepšovaní zemín odznela v prezentácii spoločnosti Geotechnik SK, prednesená Ing. Borisom Vráblom, PhD.

Poznatky získané na medzinárodných fórach prezentovali v svojich vystúpeniach pracovníci TPA, s. r. o., Ing. Zsolt Boros, Ing. Filip Buček a Zoltán Smatana.

Fórum kvalitárov ako vždy otvoril a viedol Ing. Milan Kušnier z NDS, a. s.

Na konferencii sa zúčastnili aj zástupcovia spoločnosti NORWIT, ktorá sa zaoberá predajom stavebných mechanizmov. Vzhľadom na vysoký počet účastníkov, ktorý aj v tomto roku prekročil číslo dvesto, počítame s tým, že na budúci rok využijú výrobcovia a predajcovia stavebných mechanizmov možnosť aktívneho vystúpenia na konferencii.

Spoločenský večer jubilejnej konferencie odštartovali tematicky zameraná torta a spoločná fotografia účastníkov. Desiate výročie sme využili na ocenenie tých, ktorí svojou činnosťou prispeli k úspešnému zaradeniu konferencie do portfólia významných odborných akcií zameraných na inžinierske staviteľstvo. A tak ako každoročne boli ocenení aj najlepší autori tematicky zameraných fotografií.

Aktuálnosť tém, špičkoví odborníci, príjemné prostredie - to všetko sú podmienky, bez ktorých nie je možné zorganizovať dobrú konferenciu. Ale stačí to? Nie, ak chcete, aby jej účastníci odchádzali nielen spokojní s informáciami a kontaktami, ktoré na nej získali, ale s úsmevom na tvári ako nečakaným bonusom. Som optimista a verím, že sa nám to spolu podarilo.

Ing. Ľubomír Polakovič, CSc., odborný garant

Fotogaléria

26. ročník konferencie

Hydroizolácie mostov, tunelov a iných objektov inžinierskych stavieb

A ďalší ročník máme úspešne za sebou! Slovo úspešne som použil s plným vedomím si toho, že je to iba môj subjektívny názor. Ale myslím, že väčšina účastníkov sa s ním stotožní.Príjemným prekvapením bola veľká účasť zástupcov Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., a Slovenskej správy ciest. Myslím si, že ich vyslanie na konferenciu bolo správnym rozhodnutím, pretože tohtoročné prednášky boli naozaj veľmi zaujímavé a priniesli veľa nových informácií.Ing. D. Čanigová sa venovala rezortným predpisom vydávaným Ministerstvom dopravy a výstavby SR so zameraním na činnosti súvisiace s prevádzkou mostných objektov. Vystúpenie Ing. J. Zaťka (tiež zo SSC) nadviazalo na jej prednášku a jeho predmetom boli informácie o súčasnom stave mostných objektov a činnostiach vykonávaných SSC na udržanie, resp. zlepšenie ich stavu. Už je to dva roky, čo sa spoločnosti CESTY NITRA, a. s., podarilo obnoviť výrobu liatych asfaltov na Slovensku. S informáciu o súčasnom stave a s návrhom na aktualizáciu technických špecifikácií súvisiacich s touto technológiou vystúpila Ing. Z. Abaffyová. Na problémy, ktoré sa v praxi objavujú aj pri zdanlivo technicky správnom hydroizolačnom systéme s pečatiacou vrstvou z epoxidu, izolačnými pásmi a ochrannou vrstvou z liateho asfaltu, upozornil vo svojom vystúpení Ing. K. Matejů, CSc. z Českej republiky. Alkalicko-kremičitá reakcia v betóne a následný rozpad betónovej konštrukcie mostu, ktoré boli odhalené pri jeho oprave, je snáď prvým takýmto prípadom u nás, keď sa muselo pristúpiť k rozhodnutiu odstrániť celú konštrukciu. Podrobnosti o tomto zaujímavom prípade predniesol Ing. F. Brliť, riaditeľ spoločnosti CEMOS, s. r. o. K významným spoločnostiam pôsobiacim v oblasti izolácií inžinierskych stavieb patrí spoločnosť Sika Slovensko, s. r. o. O zaujímavých projektoch, do ktorých prispela svojím riešením a materiálmi v poslednom období, informoval Ing. D. Škultéty. Na zahraničné stavby sa zameral vo svojom vystúpení aj zástupca spoločnosti MACCAFERRI CENTRAL EUROPE, s. r. o., Ing. J. Adamec. S informáciami o materiáloch a nových hydroizolačných systémoch spoločnosti Icopal, a. s., vystúpil Ing. R. Šmehyl, PhD.Veľmi zaujímavé riešenie mostných uzáverov prezentovali vo svojich vystúpeniach aj Ing. A. Ochotnický, Ing. R. Malíček a A. Manuel zo spoločnosti Littlefinger, s. r. o. O alternatívnych riešeniach betónových konštrukcií pružnou membránou informoval P. Joppek zo spoločnosti MAPEI SK, s. r. o. Iné riešenie ochrany pomocou cementovláknitých dosiek predstavili zástupcovia spoločnosti P. F. GROUP, a. s., Brno Mgr. M. Paulík a Ing. T. Mecko. S veľmi zaujímavou prezentáciou a súčasnom stave výstavby nového cestného mosta cez Dunaj medzi mestami Komárom a Komárno vystúpil Ing. P. Pšenek zo SSC.Nové možnosti využitia hydrodemolizačných technológií predstavil Ing. P. Kúsek zo spoločnosti HYDROSERVICE, s. r. o.O súčasnom stave procesu schvaľovania nového stavebného zákona a jeho vplyve na kvalitu stavieb informoval prítomných Ing. P. Koniar z PdP-consult, s. r. o.Záverečné príspevky Ing. J. Piroška-Kiráľa z EUROVIA Services, s. r. o., a Ing. J. Kollára z VUIS - CESTY, s. r. o., sa zaoberali problematikou STN 73 6242.K viacerým témam sa rozvinula široká diskusia a výmena skúseností vychádzajúcich z konkrétnych riešení.Atmosféra bola v priebehu celej konferencie veľmi príjemná a tvorivá. K tomu prispeli tak prednášajúci, ako aj všetci jej účastníci.Preto im patrí naša vďaka. Zároveň vyslovujem nádej, že sa o rok opäť zídeme na ďalšom ročníku konferencie.

V mene organizátorov odborný garant Ing. Ľ. Polakovič, CSc.

IX. ročník konferencie

NESTMELENÉ A HYDRAULICKY STMELENÉ PODKLADOVÉ VRSTVY VOZOVIEK, 2018

Prekonali sme métu 200 účastníkov! Krásne, ale nie podstatné. Oveľa dôležitejšia bola excelentná úroveň odborných prednášok! Prednášajúci zvládli svoju úlohu lídrov v odbore na výbornú. Bolo zrejmé, že venovali príprave svojich prezentácií veľa svojho vzácneho času!

V kombinácii s jedným zo základných princípov tejto konferencie, t. j. mať odvahu prezentovať svoj názor, sa stali prednášky živnou pôdou na širokú diskusiu. V oblasti legislatívy zaujala popri štandardnom prehľade európskych predpisov (Ing. K. Bzovská) prednáška Ing. I. Najdenej o stave, či skôr „nestave" aktualizovaných EN na kamenivo. O súčasnom stave pripravovaného nového znenia stavebného zákona informoval Ing. P. Koniar. Prínosom bol aj príspevok o zmenách STN 73 6133. Ten v mene riešiteľského kolektívu, ktorý spracoval jej aktualizáciu, predniesla Ing. A. Kováčová. Do skupiny týkajúcej sa zmien v technických špecifikáciách patrí aj príspevok Ing. J. Závodného a Ing. M. Mihálikovej. Veľká pozornosť bola venovaná recyklačným technológiám (Ing. Z. Boros; Ing. M. Filo, PhD.; Ing. J. Kollár, PhD. a Ing. A. Jevínová). Ako vždy s výbornými príspevkami vystúpili RNDr. B. Starší (nová diagnostická metóda) a Ing. J. Kolivoška, CSc. (únosnosť podložia gabiónov). Možnosti využitia geobuniek prezentoval vo svojom vystúpení Ing. J. Vilem. Zaujali aj prezentácie realizovaných stavieb - Ing. V. Híreš, PhD.; Ing. J. Tomko; Ing. S. Vargová a Ing. M. Rjabinčák. Portfóliá spoločností predstavili Ing. R. Mackovič a J. Černák - CRH (Slovensko), a. s.; Ing. J. Adamec, Maccaferri central Europe, s. r. o.; Z. Varga, Carmeuse Slovakia, s. r. o. a RNDr. B. Prelovský, Geosoul, s. r. o. So softwarovou verziou TP 098, týkajúcich sa navrhovania CB vozoviek vystúpili jej autori Ing. N. Dancs a Ing. Z. Benkó. Fórum kvalitárov ako vždy viedol Ing. M. Kušnier.

Významne sa zvýšil aj počet fotografov, ktorí poslali svoje diela do fotografickej súťaže. Aj v tomto roku boli najlepšie fotografie použité pri návrhu pozvánky a ich autori boli ocenení diplomami.
Myslím, že tento ročník bol jedným z najlepších a zato patrí vďaka všetkým Vám, t. j. tým, ktorí sa konferencie zúčastnili. Verím, že ste si odniesli veľa nových poznatkov a inšpirácií pre svoju prácu.
Preto si dovoľujem vysloviť presvedčenie, že sa stretneme aj na budúci rok.
Bude to jubilejný - desiaty ročník!
Teším sa na stretnutie s Vami 13. až 15. februára v roku 2019.

Ing. Ľubomír Polakovič, CSc., odborný garant

Fotogaléria

HYDROIZOLÁCIE MOSTOV, TUNELOV

a iných objektov inžinierskych stavieb, 2017

Dvadsaťpäť rokov - málo či veľa? Myslím, že ak sa to týka „života" odbornej konferencie, je to vskutku úctyhodné číslo. O to viac, ak je jej zameranie také úzke ako v tomto prípade.
Hoci sa tento ročník, konaný pod záštitou ministra dopravy a výstavby SR PaedDr. Árpáda Érseka, niesol v slávnostnom duchu, prioritou programu ostali odborné prednášky. História konferencie v kontexte významných svetových udalostí bola predmetom spoločného príspevku Ing. K. Matejů, CSc. a Ing. Ľ. Polakoviča, CSc. Popri vystúpeniach pracovníkov MDV SR, Slovenskej správy ciest, SKSI a zástupcov významných projektových a realizátorských spoločností pôsobiacich na Slovensku predniesli svoje príspevky aj kolegovia z Ředitelství silnic a dálnic Českej republiky. Ich témami boli legislatíva súvisiaca so schvaľovaním hydroizolačných systémov a pripravovaný program evidencie zabudovaných stavebných materiálov. Prednášky vyvolali širokú diskusiu, ktorá pokračovala aj v kuloároch.
Na spoločenskom večere si ako poďakovanie a symbolické ocenenie dlhodobej podpory konferencie zástupcovia významných spoločností prevzali od organizátorov pamätné diplomy. O dobrú náladu účastníkov sa postaralo kvarteto hudobníkov a spevákov folklórneho súboru.
V mene organizátorov ďakujem všetkým prednášajúcim, účastníkom a sponzorom za to, že prispeli k úspešnému priebehu tohtoročnej jubilejnej konferencie.
Niet pochýb, že konferencia Hydroizolácie mostov, tunelov a iných inžinierskych stavieb významne prispela k rozvoju tohto špecifického odboru v našich podmienkach. Pozitívnu úlohu pri tom zohrala aj skutočnosť, že rozdelenie republiky sa neprejavilo v prerušení vzájomných kontaktov odborníkov zaoberajúcich sa izolačnými systémami v Českej a Slovenskej republike. Veríme, že v tejto tradícii budú pokračovať aj tí, ktorých úlohou bude doviesť našu spoločnú konferenciu do ďalších významných jubileí.
Odborný garant Ing. Ľubomír Polakovič, CSc.

Fotogaléria

TEAM BUILDING 2017

Splavovanie Malého Dunaja - z Jelky do Jelky

Dňa 13.7.2017 sa uskutočnilo prvé spoločné stretnutie pracovníkov spoločností VIAKONTROL, spol. s r. o., (aj slovenskej pobočky) a VUIS - CESTY, spol. s r. o.

Cieľom stretnutia bolo nadviazanie osobných kontaktov teraz už spolupracovníkov a získať informácie o budúcom smerovaní oboch spoločností.

FOTOGALÉRIA

Konferencia

VÝSTAVBA A REHABILITÁCIA ASFALTOVÝCH VOZOVIEK 2017

Konferencia organizovaná Slovenskou asociáciou pre asfaltové vozovky (SAAV) je najvýznamnejšou odbornou akciou v oblasti asfaltových vozoviek na Slovensku.

Tohtoročná konferencia si zaslúžila atribút medzinárodná nielen kvôli kolegom z Českej republiky. Aktívnymi účastníkmi boli popri nich aj naši kolegovia z Francúzska a Talianska.

Cieľom organizátorov bolo zaujať účastníkov a udržať ich záujem v priebehu celej konferencie. Preto bol aj program, ktorý napĺňal základné smery - t. j. legislatíva, materiály, technológie, výskum, skúšobníctvo, kontrola kvality a realizácie - zostavený zdanlivo chaoticky. Táto netradičná metóda založená na striedaní tém sa plne osvedčila.

V mene predsedu SAAV a celého prípravného výboru, ako aj v mene odborných garantov ďakujem všetkým, takmer stoštyridsiatim účastníkom za záujem, ktorý prejavili o nové poznatky prezentované na konferencii.

Veľká vďaka patrí prednášajúcim, ktorí si pripravili zaujímavé príspevky na aktuálne témy a sponzorom za pomoc pri zabezpečovaní úspešného priebehu konferencie.

Ing. Ľubomír Polakovič, CSc.

FOTOGALÉRIA

VIII. ročník konferencie

NESTMELENÉ A HYDRAULICKY STMELENÉ PODKLADOVÉ VRSTVY VOZOVIEK, 2017

Je príjemné konštatovať, že aj tento ročník sa vydaril.

Zdá sa, že tento rok nás v legislatíve čakajú pomerne rozsiahle zmeny. Nové európske normy týkajúce sa hydraulických spojív sú už začlenené do nášho normalizačného systému a podľa informácií, ktoré na konferencii odzneli, uzrú (konečne) svetlo sveta aj revízie noriem na kamenivo. Reakciou na tieto zmeny je nové portfólio hydraulických spojív z produkcie spoločnosti CRH (Slovensko), a. s., o ktorom informoval prítomných Ing. B. Präsens. So zaujímavými príspevkami vystúpil prof. Dr. Ing. J. Komačka. Podrobil analýze vzťah návrhových parametrov a požiadaviek na únosnosť podkladových vrstiev, ktoré treba v zmysle platných predpisov dosiahnuť na stavbe. Poznatky z prípravy a realizácie stavieb, ktoré prezentovali vo svojich príspevkoch pracovníci stavebných spoločností, potvrdili ich vysokú odbornú spôsobilosť. Kontrola kvality je úzko spojená s rozvojom nových metód a s prácou nezávislých laboratórií, na čo poukázali ďalšie príspevky odborníkov z tejto oblasti.

Myšlienka použiť snímky z fotografickej súťaže na pozvánke sa plne osvedčila. A ako vždy aj tento rok boli najlepší fotografi ocenení na spoločenskom večere. Krásne počasie, ktoré vďaka inverzii bolo v správny čas na tom správnom mieste, bolo bonusom navyše.

Dovoľte mi poďakovať všetkým účastníkom, prednášateľom a organizátorom, ktorí prispeli k úspešnému priebehu konferencie.

Všimli ste si, že takmer na každej fotografii z konferencie sa niekto usmieva?

Chcete sa usmievať aj Vy?

Tak príďte na IX. ročník v roku 2018, na ktorý Vás v mene prípravného výboru pozývam.

Ing. Ľubomír Polakovič, CSc., odborný garant

Fotogaléria

24. ročník konferencie

HYDROIZOLÁCIE MOSTOV, TUNELOV

a iných inžinierskych objektov, 2016

Liate asfalty ako ochranná vrstva hydroizolácie mostov. To bola jedna z najviac pertraktovaných tém tohtoročnej konferencie.Prvé skúsenosti po rokoch odriekania. Záver - vrátili sme sa na správnu cestu!

Samozrejme dôležité boli aj informácie o novej legislatíve , materiáloch a skúsenostiach s aplikáciami.

Spolu sme naformulovali závery, ktoré postúpime zodpovedným pracovníkom NDS, a. s. a SSC:

1.Uviesť do praxe Databázu HIS tak, aby sa sprehľadnil proces ich schvaľovania.

2.Doplniť databázu HIS o evidenciu organizácií, ktoré môžu realizovať schválený HIS.

Na naplnenie týchto cieľov navrhujeme, aby NDS, a. s. a SSC menovali zodpovedného, odborne spôsobilého pracovníka, resp. vytvorili spoločnú pracovnú komisiu, ktorá bude podľa ňou prijatej metodiky:

-posudzovať splnenie kritérií na zaradenie HIS do databázy, -posudzovať odbornú spôsobilosť zhotoviteľov HIS t. j. splnenie požiadaviek platných TKP.

Výstupom bude návrh na zaradenie HIS, resp. organizácie do databázy HIS, resp. pri nesplnení stanovených požiadaviek návrh na zamietnutie žiadosti.

Návrhy sa budú predkladať na schválenie riaditeľom NDS, a. s a SSC.

V prípade záujmu, sú pripravení odborníci z tejto oblasti spolupracovať na podkladoch resp. priamo sa zúčastňovať práce v komisii.

Ďakujem všetkých účastníkom a verím, že sa stretneme na budúci rok - a to už na 25-tom ročníku!

Fotogaléria

Život je krásny

- ak sa sami postaráme, aby taký bol.

Skúsili sme to koncom týždňa na rekondičnom pobyte v horskom hoteli Zochova chata.

Milý personál, dokonalé wellness (bazén, vírivka aj sauny) a výborná kuchyňa. Už to bohato stačilo, k naplneniu našich predstáv o príjemne strávených chvíľach. A tak sme si už ako bonus užívali krásne počasie, ktoré slnkom presvietilo prírodu a ukázalo svoje čary s jesennými farbami. Bol to iba okamih, z času nášho žitia, ale aj to stačilo, aby sme mohli napísať - Život je krásny!

Fotogaléria

Expedícia Kriváň 201

Výhľad na Kriváň ma uchvátil vždy, keď som naň z bezpečia hotela Permon pozeral.

Žiadna lanovka a žiaden bufet. Najmenej 8 hodín chôdze v ťažkom teréne plnom skál - znel varovný hlas skúsených turistov. Aj preto som toľko odolával jeho lákaniu. Ale neodolal, a tak sa zrodila myšlienka zorganizovať akciu:

Expedícia Kriváň 2016!

Prvé odozvy potenciálnych účastníkov boli plné nadšenia. To sa však postupne vytrácalo a tesne pred finále to už vyzeralo na debakel - t. j. zrušenie expedície.

Ak niečo chceš, musíš za to bojovať! S týmto heslom sme dvaja 24.9.2016 o 8.20 na Štrbskom plese začali našu expedíciu a o 13.55 sme dosiahli vytúžený cieľ!

Ďakujem, že som nemusel bojovať sám!

ĽP

Fotogaléria

Eurasphalt & Eurobitumen (E&E)

Táto významná európska akcia sa od roku 1996 koná v štvorročných cykloch v niektorom z európskych miest.

V tomto roku sa hostiteľským mestom stala PRAHA.nadviazanie kontaktov a spolupráce s odborníkmi prakticky z celého sveta.

Motto tohtoročného, 6-teho ročníka:

Investícia do našich najväčších hodnôt - ciest

Tri hlavné ciele kongresu možno stručne definovať ako:

- Zaistenie platformy k predvedeniu noviniek odbornej verejnosti s cieľom zvýšiť úroveň poznania v oblastiach súvisiacich s priemyslom a technológiami asfaltových vozoviek.

- Vytvoriť priestor pre všetky zainteresované subjekty k ich vzájomnej komunikácii.

- Podporiť diskusiu s cieľom dospieť k spoločným prístupom pri riešení významných úloh.

Je jasné, že účasť na tomto podujatí sa stala samozrejmosťou pre všetkých, ktorí to s pôsobením v tomto segmente myslia vážne.

Fotogaléria

Program

VII. ročník konferencie

NESTMELENÉ A HYDRAULICKY STMELENÉ PODKLADOVÉ VRSTVY VOZOVIEK, 2016

Sedmička je vraj šťastné číslo.

Myslím, že o tom už nikto z účastníkov či organizátorov siedmeho ročníka konferencie nepochybuje.

192 (slovom stodeväťdesiatdva!) účastníkov znie priam neuveriteľne. A tak vyše štyridsať z nich muselo bývať v blízkom hoteli Pieris.

Pri hodnotení si dovolím porušiť štandardnú schému a začnem účastníkmi.

Tí boli úžasní. Prednášková miestnosť doslova praskala vo švoch a vo vzduchu bolo cítiť napätie z očakávaného.

Dá sa v takomto prostredí podať iný ako skvelý výkon?

Nie, prednášajúci nesklamali a dokázali, že sú pripravení.

Výsledkom bola výborná atmosféra, vďaka ktorej sa rozprúdila diskusia k jednotlivým príspevkom. Tá prirodzene vyústila v Diskusné fórum kvalitárov pod taktovkou Ing. Milana Kušniera z NDS, a. s.

Pracovná atmosféra pokračovala aj na spoločenskom večere, ktorého súčasťou bolo vyhodnotenie prvého ročníka súťaže „Podkladové vrstvy vozoviek vo fotografii".

Pri príležitosti životného jubilea sme na záver konferencie odovzdali významnému odborníkovi RNDr. Jurajovi Drugovi pamätnú listinu s podpismi účastníkov VII. ročníka.

Na záver mi dovoľte poďakovať všetkým účastníkom, prednášateľom a organizátorom, ktorí prispeli k úspešnému priebehu konferencie a pozvať Vás na stretnutie v roku 2017.

Odborný garant Ing. Ľubomír Polakovič, CSc.

P. S.

Zdajú sa Vám tieto slová príliš nadnesené, málo objektívne?

Nuž opýtajte sa tých, ktorí tu s nami boli.

Fotogaléria

23. ročník konferencie

HYDROIZOLÁCIE MOSTOV, TUNELOV

a iných objektov inžinierskych stavieb

Prvé skúsenosti s databázou hydroizolačných systémov mostných objektov, návrat k liatym asfaltom v ochrannej vrstve izolácií, informácie o realizácii izolácie cestných tunelov u nás, či podzemných objektov v zahraničí. To sú iba niektoré z významných tém, ktoré odzneli na tomto ročníku konferencie. Oživenie stavebníctva sa prejavilo aj v počte účastníkov a širokej diskusie k predneseným príspevkom.

V mene prípravného výboru ďakujem všetkým, ktorí prispeli k jej úspešnému priebehu a teším sa na stretnutie budúci rok.

Odborný garant Ing. Ľubomír Polakovič, CSc.

Fotogaléria

Konferencia

VÝSTAVBA A REHABILITÁCIA ASFALTOVÝCH VOZOVIEK

Asfaltové vozovky v kontexte tvorby a ochrany životného prostredia

Tento ročník konferencie bol zameraný na širšie uplatnenie environmentálnych technológií pri výrobe a spracovaní asfaltových zmesí.

Odzneli tu najnovšie informácie o činnosti Európskeho združenia výrobcov asfaltových zmesí (EAPA).

Pre výrobcov boli dôležité informácie týkajúce sa prevádzky výrobní asfaltových zmesí z hľadiska ochrany ovzdušia, t. j. o požiadavkách vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení vyhlášky MŽP SR č. 270/2014 Z. z.

Zníženie hluku od dopravy použitím špeciálnymi asfaltových zmesí, zníženie emisií znižovaním teploty pri výrobe a spracovaní asfaltových zmesí, lepšie zhodnotenie R-materiálu či širšie uplatnenie tzv. studených technológií na báze asfaltových emulzií. To všetko sú témy, ktorým sa v svojich príspevkoch venovali popredný odborníci.

Organizátorom konferencie sa podarilo naplniť cieľ konferencie. Vysoký počet účastníkov potvrdil správny výber a aktuálnosť témy.

Fotogaléria

CESTÁRSKY DEŇ - Akustický komfort, moderné metódy znižovania a merania hluku na pozemných komunikáciách

Vysoká účasť potvrdila, že spoločnosť, že zvolená téma je aktuálna a zaujíma široký okruh odborníkov pôsobiacich v cestnom staviteľstve.

Prednáška Ing. Libora Ládyša zo spoločnosti AVEKOL, s. r. o., podrobne objasnila problematiku vzniku hluku, jeho zdrojov, moderných spôsobov jeho merania ako aj rôzne možnosti jeho eliminácie.

Ing. Petr Bureš predstavil zo spoločnosti EUROVIA SERVISES, s. r. o., predstavil asfaltové zmesi znižujúce hluk na pozemných komunikáciách.

Organizačne zabezpečili akciu Slovenská správa ciest v spolupráci s Cestnou spoločnosťou.

Odborný garant Ing. Ľubomír Polakovič, CSc.

Fotogaléria

NESTMELENÉ A HYDRAULICKY STMELENÉ PODKLADOVÉ VRSTVY VOZOVIEK, 2015

Táto konferencia si našla miesto v kalendári cestárov už od svojho prvého ročníka. Jej VI. ročník patril medzi najúspešnejšie. Dobre zvolené témy spracované a prednesené špičkovými odborníkmi vyvolali širokú diskusiu, kde prezentovali svoje názory účastníci konferencie.

Diskusné fórum kvalitárov sa po prvý krát stalo súčasťou programu. Tému uviedol Ing. M. Kušnier svojou prezentáciou o kvalite z pohľadu Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., ktorá vyvolala širokú odozvu.

Verím, že každý z vyše 130 účastníkov odchádzal s dobrým pocitom, že získané informácie a nadviazané kontakty mu pomôžu v jeho ďalšej práci.

Ďakujem všetkým, ktorí prispeli k úspešnému priebehu konferencie a teším sa na stretnutie v roku 2016.

Odborný garant Ing. Ľubomír Polakovič, CSc.

Fotogaléria

Odborný seminár pre členov SAAV 2014

Asfaltové vozovky v kontexte tvorby a ochrany životného prostredia

Seminára sa zúčastnilo 28 zástupcov členských organizácií SAAV a RNDr. Iveta Galovičová zo SIŽP inšpektorát životného prostredia v Žiline.

K predneseným príspevok sa rozvinula diskusia a na záver sa naformulovali hlavné ciele, ktorými by sa mala SAAV v oblasti životného prostredia zaoberať.

Odborný garant Ing. Ľubomír Polakovič

HYDROIZOLÁCIE MOSTOV, TUNELOV

a iných objektov inžinierskych stavieb

22. ročník tejto konferencie skončil úspešne a čo je najdôležitejšie slová zástupcu MDVRR SR vzniesli nádej, že stavebníctvo v budúcom období znova naštartuje.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k úspešnému priebehu konferencie.

Odborný garant Ing. Ľubomír Polakovič, CSc.

Fotogaléria

Sympózium CARMEUSE 2014 - Riešenia na úpravu zemín

Dostali sme dôveru od jedného z lídrov výroby vápna a špeciálnych hydraulických spojív - spoločnosti CARMEUSE, na zorganizovanie Sympózia s cieľom predstaviť odbornej verejnosti ich nové produkty na úpravu zemín.

Na sympóziu vystúpili zástupcovia spoločnosti CARMEUSE ako aj zahraniční a domáci odborníci v oblasti zlepšovania zemín. Akcie sa zúčastnilo takmer 60 pracovníkov štátnej správy, projektantov a zhotoviteľov stavieb, ktorí boli menovite oslovení.

Priaznivá odozva od všetkých zainteresovaných a zúčastnených vytvára predpoklady, že s podobnou akciou sa stretneme aj na budúci rok.