Certification body for management systems

    Certifikačný orgán na systémy manažérstva (SM)

Certifikačný orgán na systémy manažérstva ponúka certifikácie:

Certifikácia systému manažérstva podľa normy STN EN ISO 9001
Norma STN EN ISO 9001 špecifikuje požiadavky na systém manažérstva kvality v organizáciách, ktoré chcú a potrebujú preukázať svoju schopnosť trvale poskytovať produkty v súlade s príslušnými predpismi a požiadavkami zákazníkov, a ktoré sa usilujú o zvyšovanie spokojnosti zákazníka. Základná požiadavka normy STN EN ISO 9001 je zaviesť, zdokumentovať, uplatňovať a udržiavať systém manažérstva kvality a neustále ho zlepšovať. Všetky požiadavky tejto medzinárodnej normy sú všeobecné a určené na aplikáciu v akejkoľvek organizácii bez ohľadu na typ, jej veľkosť alebo poskytované produkty a služby.

Certifikácia systému environmentálneho manažérstva kvality podľa normy STN ISO 14001
Norma ISO 14001 špecifikuje požiadavky na systém environmentálneho manažérstva v organizáciách. Systém environmentálneho manažérstva slúži na riadenie a usmerňovanie organizácie s ohľadom na kvalitu životného prostredia a jeho udržateľnosti. Základná požiadavka normy ISO 14001 je zaviesť, zdokumentovať, uplatňovať a udržiavať systém environmentálneho manažérstva, zaviesť a neustále zlepšovať systém, plniť závazné požiadavky a dosahovať environmentálne ciele. Táto medzinárodná norma je použiteľná v akejkoľvek organizácii, bez ohľadu na veľkosť, typ a charakter. Uplatňuje sa na environmentálne aspekty jej činností, produktov a služieb, ktoré organizácia určí.

Certifikácia systému manažérstva BOZP podľa normy STN EN ISO 45001 (bývalá OHSAS 18001)
Norma STN EN ISO 45001 (bývalá OHSAS 18001) špecifikuje požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v organizáciách. Norma ISO 45001 pomáha organizáciám pripraviť koncepciu a dlhodobé ciele, ktoré zohľadňujú právne a iné požiadavky a informácie o zdravotných a bezpečnostných rizikách. Základná požiadavka normy ISO 45001 (bývalá OHSAS 18001) je zaviesť, zdokumentovať, uplatňovať a udržiavať systém manažérstva BOZP a zaviesť neustále zlepšovať systém. Tento dokument je aplikovateľný v akejkoľvek organizácii, ktorá chce vytvoriť, implementovať a udržiavať systém manažérstva BOZP, aby zlepšovala bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, eliminovala nebezpečenstvá a minimalizovala riziká BOZP.

V prípade záujmu o certifikáciu manažérskych systémov, vyplňte prosím žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky. Vypracovanú cenovú ponuku Vám zašleme a po jej akceptovaní pripravíme návrh zmluvy. Vypracovanú zmluvu o kontrolnej činnosti podpisujú obe zmluvné strany, pričom platnosť zmluvy (rovnako ako platnosť certifikácie) trvá 3 roky. Počas tohto obdobia bude vykonaný 1 certifikačný audit a 2 dozorné audity.

Postup pri certifikácii:

Prípravná fáza: vedúci certifikačného orgánu vymenuje audítorský tím (vedúci audítor, audítor/i, technický expert/i) zodpovedý za vykonanie auditu.
Certifikačný audit (1. etapa): audit/prieskum poskytnutej dokumentácie a schopnosti porozumieť požiadavkám normy v súvislosti s činnosťou klienta. Následne je vypracovaný protokol s údajmi o zisteniach z auditu, prípadnými nedostatkami, ktoré musia byť odstránené do výkonu druhej etapy auditu.
Certifikačný audit (2. etapa): audit realizovaný v prevádzke u zákazníka, pričom musí byť vykonaný do šiestich mesiacov od prvej etapy auditu.
Dozorné audity: počas jedného certifikačného cyklu sú vykonávané na základe zmluvy dva dozorné audity, ktoré posudzujú činnosť manažérského systému. Musí byť vykonaný minimálne jeden audit za kalendárny rok do 10 až 12 mesiacov od dátumu vydania certifikátu, pokiaľ špeciálne predpisy nestanovujú inak.
Recertifikácia: cieľom tohto auditu je potvrdiť zhodu a efektivitu systému manažérstva pred skončením platnosti certifikátu vzhľadom na platnosť nového certifikátu.

Postup pri výkonanie auditu:

Príprava: vedúci audítor prípraví program auditu s časovým harmonogramom, požiadavky na účasť kompetentných osôb za všetky auditované oblasti
Realizácia: výkon procesu auditu
Ukončenie: prebieha na záverečnom stretnutí vedúceho audítora spolu so zástupcami certifikovanej spoločnosti, pričom sa na stretnutí vyhodnotí priebeh auditu, zistené nezhody a definujú sa termíny na ich odstránenie.
Hodnotenie: na záverečnom stretnutí vedúci audítor vypracuje záverečnú správu z certifikačného adutiu, ktorá predstavuje výstupný dokument vyplývajúci z auditu. V správe sú popísané zistené skutočnosti a prípadné zistené nezhody z certifikaného auditu.
Udelenie certifikátu: ak vedúci certifikačného orgánu nezistí skutočnosti, ktoré by odporovali zisteniam vedúceho audítora uvedeným v správe z certifikačného auditu, povolí udelenie certifikátu.

Sťažnosti a odvolania
Sťažnosti a odvolania sa podávajú písomne na adresu VUIS - CESTY, spol. s r. o., Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava alebo elektronicky na adresu office@vuis-cesty.sk.
Certifikačný orgán musí poskytnút osobe, ktorá podala podnet, oficiálnu správu o ukončení procesu vybavovania podnetu.


Vyhľadávanie na stránke

Činnosti spoločnosti

Činnosti spoločnosti

60% Akreditované činnosti
25% Diagnostika
15% Výskum

 

Regular